Skip to content

Congo Expeditions

Bijzondere voorwaarden Asteria Congo Expeditions

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de 'Wet'), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator.

 1. Offertes
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Prijs en betalingsmodaliteiten
 4. Opzegging voor de reiziger
 5. Wijzigingen door de reiziger
 6. Wijzigingen door de organisator
 7. Overdracht van de overeenkomst
 8. Non-conformiteit en bijstand
 9. Aansprakelijkheid van de organisator
 10. Reisdocumenten
 11. Gezondheid en fysieke conditie – opgelet avontuurlijke reizen
 12. Verzekeringen
 13. Financieel onvermogen
 14. Verzekering aansprakelijkheid
 15. Vluchten
 16. Bescherming persoonsgegevens (GDPR)
 17. Kennisgevingen
 18. Geschillen

Artikel 1: Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina's of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto's of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt ten alle tijde kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds "in aanvraag" of "onder voorbehoud van bevestiging" zijn.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.

Artikel 3: Prijs en betalingsmodaliteiten

Paragraaf 3.1

De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd en inbegrepen, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaksen, toegangstaksen, …

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Paragraaf 3.2

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Paragraaf 3.3

We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger. Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

Paragraaf 3.4

Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het saldo verschuldigd uiterlijk 30 dagen voor vertrek. Aan dossiers in aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, zijn altijd € 25 dossierkosten verbonden. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van 25 EUR per dossier.

Paragraaf 3.5

Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal € 3.000. Indien de totaalprijs € 3.000 of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van € 3.000.

Paragraaf 3.6

Elke niet-betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking, en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenen niet vrij te geven zolang onze facturen niet volledig zijn betaald.

Artikel 4: Opzegging Door de reiziger

Paragraaf 4.1

Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per mail op het adres opgegeven in art. 17. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

Paragraaf 4.2

In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen, behoudens in specifieke gevallen anders bepaald:

 • tot 6 maanden voor de afreis: 30% van de reissom
 • van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor de afreis: 75% van de reissom
 • van minder dan 3 maanden voor de afreis: 100% van de reissom

Vluchten zijn niet annuleerbaar en geven altijd aanleiding tot een 100% opzegvergoeding.

Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 50 EUR per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elk geval ten laste van de reiziger.

Artikel 6: Wijzigingen door de organisator

Paragraaf 6.1

Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

Paragraaf 6.2

Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

Paragraaf 6.3

Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegticketten).

Artikel 8: Non-conformiteit en bijstand

Paragraaf 8.1

De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheid en de aard van het geboekte pakket.

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken:

Paragraaf 8.2

De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens ons als organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

Paragraaf 3.3

De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het gebeurde probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de organisator

Paragraaf 9.1

Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

Paragraaf 9.2

Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

Paragraaf 9.3

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en/of die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).

Artikel 10: Reisdocumenten

Paragraaf 10.1

De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visa.

Paragraaf 10.2

Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten van het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te controleren.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Paragraaf 10.3

Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

Artikel 11: Gezondheid en fysieke conditie – opgelet avontuurlijke reizen

Paragraaf 11.1

Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming en om na te gaan of hij/zij fysiek in staat is om aan een bepaalde reis deel te nemen.

De reiziger die bij ons een pakketreis boekt, weet namelijk dat wij als organisator unieke en bijzondere bestemmingen aanbieden, waarbij de reizigers soms naar afgelegen gebieden worden gebracht en die dus een avontuurlijk karakter hebben. Voor elke expeditie of rondreis die wij te koop aanbieden, worden de voorwaarden en de risico's van de reis nauwkeurig beschreven in onze offerte, in een brochure of op onze website, die integraal deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst.

Paragraaf 11.2

De reiziger verklaart dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis ten alle tijde te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij poolexpeditiecruises die bestemmingen aandoen zonder geavanceerde medische faciliteiten en er alleen basiszorg kan worden verstrekt door een gekwalificeerde arts en een kleine ziekenboeg, vragen wij aan de reizigers om een medisch rapport te vervolledigen zodat de expeditie-arts op de hoogte is van hun medische toestand en behoeften.

Uiteraard worden alle medische gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren of om te weigeren dat hij/zij een reis verderzet indien, om strikt objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij/zij niet in staat is om deel te nemen, dit om geen onredelijk risico's te creëren voor de reiziger en voor de medereizigers.

De reiziger is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan het verschaffen van onvolledige of incorrecte medische gegegens.

Paragraaf 11.3

De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Paragraaf 11.4

De reiziger wordt ook aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Artikel 12: Verzekeringen

Omwille van het uitzonderlijk karakter van onze reizen, kunnen we de reizigers verplichten om een adequate bijstandsverzekering af te sluiten en daar het bewijs van te leveren alvorens hun boeking te aanvaarden.

Artikel 13: Financieel onvermogen

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

Artikel 14: Verzekering aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door MS Amlin Insurance SE.

Artikel 15: Vluchten

Paragraaf 15.1

De vluchturen in onze offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeed aan de reiziger.

Paragraaf 15.2

De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekendgemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

Paragraaf 15.3

De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

Paragraaf 15.4

De reiziger is verplicht om verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 16: Bescherming persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679 - « GDPR »).

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail of per post.

Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse Zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contactname.

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

Artikel 17: Kennisgevingen

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

Artikel 18: Geschillen

Paragraaf 18.1

De reizigers zijn ertoe gehouden om elke klacht zo snel mogelijk ter plaatse kenbaar te maken zodat wij op een gepaste manier kunnen reageren.

Paragraaf 18.2

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voowaarden van de Geschillencommissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Laatste aanpassing: 4 oktober 2021.

Eigendom

Deze website is eigendom van Asteria Congo Expeditions. Asteria Congo Expeditions is een divisie van Reizen Van Renterghem.

Asteria Congo Expeditions
Reislicentie A 1095
Korte Zilverstraat 6
8000 Brugge

Tel: +32 (0)50 33 25 10
E-mail: info@congoexpeditions.com
Of via een erkende reisagent


Ontdek ook

Asteria Expeditions
Reizen buiten het gewone

Begeleide rondreizen, individuele programma's en reizen op maat.
Meer op www.asteriaexpeditions.be

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze elektronische nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte van onze nieuwe programma's.

Inschrijven

Congo Asteria Expeditions
Reislicentie A 1095
Informatie & reservatie:
Annette Stroobandt
Tel.: +32 (0)478 29 45 79 (ma - vrij)
E-mail: info@congoexpeditions.com